Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222

Turawa, dnia 6.04.2016 r.


Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działki nr 68/222

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

Działka nr 68/222  k.m. 4 obręb Rzędów  KW OP1O/00075918/9.

 

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia działki wynosi 0,0068 ha.

 

Opis nieruchomości

Niezabudowana i nieuzbrojona działka na północnym brzegu Jeziora Turawskiego.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu Gminy Turawa Obejmującego Obrzeża Jezior Turawskich działka oznaczona jest symbolem A-7UT i przeznaczona jest pod usługi turystyki.

 

Okres dzierżawy

Pięć lat.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.

Minimalna wysokość czynszu wynosi 224,4 zł netto rocznie + 23% VAT.

 

Termin wnoszenia opłat

Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

Zasady aktualizacji opłat

Opłata będzie podlegać corocznie rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

 

Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy.

Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB0050.15.2016 z dnia               14.03.2016 r.

 

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

Brak obciążeń i zobowiązań.

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 6.05.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska 39c
w zamkniętych kopertach z napisem ”Przetarg na dzierżawę działki nad J. Turawskim” do godz. 1400.

 

Termin i miejsce części jawnej przetargu

Część jawna odbędzie się 9 maja 2016 r. w pokoju nr 35 Urzędu Gminy Turawie ul. Opolska 39c
o godzinie 1000.

 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Składający ofertę zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 40 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do 6 maja 2016 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

 

 

 

 

 

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana.

 

Warunki dopuszczenia do składania ofert

Oferta powinna zawierać:

 1. 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta,
 2. 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. 3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń /druk  oświadczenia dostępny w pokoju nr 35 tutejszego urzędu,
 4. 4. Oferowaną cenę,
 5. 5. Dowód wniesienia wadium,
 6. 6. Sposób zagospodarowania nieruchomości.

 

Kryterium oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Wójt Gminy Turawa zastrzega sobie prawo odwołania postępowania wyboru oferty w całości lub w części oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Informacje dodatkowe:

     

Na terenie dzierżawionym wymaga się:

-   utrzymania czystości na działce i terenie bezpośrednio przyległym,

-   uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów małej architektury,

-  wszelkie poniesione nakłady przez Dzierżawcę, w tym na wykonanie przyłączy nie podlegają zwrotowi przez    Wydzierżawiającego,

- zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z uprawnioną do tego firmą wpisaną do   rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turawa,

-  w razie prowadzenia działalności handlowo – gastronomicznej, uiszczania opłaty targowej na podstawie zasad określonych Uchwałą nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Turawa.

 

Na dzierżawionym terenie zabrania się:

-   wycinki drzew bez stosownego zezwolenia,

-   palenia ognisk,

-   zakłócania spokoju poprzez min. używanie głośnych agregatów prądotwórczych,

-  blokowania przejazdu  i przejścia do sąsiednich działek. 

Wersja XML