Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238

 


Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę części działki nr 68/238

 

I. Przedmiot przetargu

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

Części działki nr 68/238 k.m 4 obręb Rzędów  KW OP1O/00075918/9

 1. Powierzchnia nieruchomości

Łączna powierzchnia terenu do dzierżawy wynosi 0,3315 ha.

 1. Opis nieruchomości

Teren w okolicy J. Turawskiego – brzeg południowy przy ul. Pływackiej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu Gminy Turawa Obejmującego Obrzeża Jezior Turawskich działki przeznaczone są jako drogi publicznej klasy dojazdowej oraz teren usług sportu i rekreacji.

 1. Okres dzierżawy

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Minimalna wysokość czynszu wynosi  3 315,00 zł netto rocznie (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%).

 1. Termin wnoszenia opłat

Maksymalnie w czterech kwartalnych ratach w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, do 14 dni od daty wystawienia faktury.

 1. Zasady aktualizacji opłat

Opłata będzie podlegać corocznie rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

 1. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy.

Przeznaczone do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB0050.85.2017 z dnia 9.10.2017 r.

 1. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

Brak obciążeń i zobowiązań.

 

II. Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin i miejsce przetargu:

Część jawna odbędzie się dnia 11 grudnia 2017 r. w pokoju nr 24 (sala konferencyjna) Urzędu Gminy Turawie przy ul. Opolskiej 39c o godzinie 1000.

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Składający ofertę zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 500 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002                          w terminie do 5 grudnia 2017 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu po podpisaniu umowy dzierżawy.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:

Wadium nie ulega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

 1. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

Przystępujący do przetargu zobowiązania są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 5 grudnia 2017 r.

 1. Informacje dodatkowe:

Na terenie dzierżawionym wymaga się:

-  utrzymania czystości oraz na terenie bezpośrednio przyległym,

- uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na budowę wszelkiej infrastruktury, również obiektów małej architektury. Wszelkie poniesione nakłady przez Dzierżawcę, w tym na wykonanie ewentualnych przyłączy nie  podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego,

-  pobierania wszelkich opłat z obowiązującymi przepisami podatkowymi,

-  prawidłowego oznakowania wszelkich zjazdów i stref objętych płatnym parkingiem,

-  zapewnienia prawidłowego stanu nawierzchni w strefach parkowania,

-  zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z uprawnioną do tego firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turawa, jeśli w związku z prowadzoną działalnością będą one powstawały.

Na dzierżawionym terenie zabrania się:

- wycinki drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia,

  - blokowania przejścia i przejazdu dróg i chodników oraz utrudniania ruchu przez pojazdy znajdujące się strefach parkowania, a także przez nadzorujących je pracowników.

Wersja XML