Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę części działek nr 1/711 i 1/381

 

I. Przedmiot przetargu

1. Oznaczenie nieruchomości:

a) część dz. nr 1/711 k.m. 7 obręb Turawa KW OP1O/00075920/6,

b) część dz. nr 1/711 k.m. 7 obręb Turawa KW OP1O/00075920/6 oraz część działki nr 1/381   k.m. 7 obręb Turawa KW OP1O/00075920/6,

2. Powierzchnia nieruchomości:

a) 100 m2,

b) 60 m2 z czego: 35 m2 – część działki nr 1/711 oraz 25 m2 – część działki nr 1/381.

3. Opis nieruchomości:

a) część działki nad Jeziorem Średnim.

b) części działek nad Jeziorem Średnim.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa Obejmującego Obrzeża Jezior Turawskich części działek nr 1/711 i 1/381 przeznaczone do dzierżawy oznaczone są symbolem                                  B-1US - usługi sportu i rekreacji.

5. Okres dzierżawy: do trzech lat licząc od daty zawarcia umowy.

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

a) minimalna wysokość czynszu wynosi 4000,00 zł netto  rocznie  +  23% VAT,

b) minimalna wysokość czynszu wynosi 4000,00 zł netto  rocznie  +  23% VAT.

7. Termin wnoszenia opłat:

Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Zasady aktualizacji opłat: Opłata będzie podlegać corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

9. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy: Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB0050.91.2017 z dnia 23.10.2016 r.

10. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: Brak obciążeń i zobowiązań.

 

         II Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 15.12.2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy                      w Turawie, ul. Opolska 39c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wysokość wadium, forma, termin jego wniesienia: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do                  12 grudnia 2017 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmuje bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 12.12.2017 r.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej części należnej w skali roku wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z warunkami, które zawarte będą w umowie dzierżawy.

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości: Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

6. Na terenie dzierżawionym wymaga się:

-   utrzymania czystości na działce i terenie bezpośrednio przyległym,

-   uzyskania pozwolenia Wydzierżawiającego na budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów małej architektury,

-  wszelkie poniesione nakłady przez Dzierżawcę, w tym na wykonanie przyłączy nie podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego,

- zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z uprawnioną do tego firmą wpisaną do   rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turawa,

7. Na dzierżawionym terenie zabrania się:

-   wycinki drzew bez stosownego zezwolenia,

-   palenia ognisk,

-   blokowania przejazdu i przejścia do sąsiednich działek.

8. Informacje dodatkowe: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 077 42 12 012 wew. 105 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML