Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2019 rok

Uchwały Rady Gminy 2019 rok

PDFUchwały Nr IV.11.19.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
PDFUchwała Nr IV.12.19.pdf w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
PDFUchwała Nr IV.13.19.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Turawa
PDFUchwała Nr IV.14.19.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
PDFUchwała Nr IV.15.19.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok

PDFUchwała Nr V.16.19.pdf w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa
PDFUchwała Nr V.17.19.pdf w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
PDFUchwała Nr V.18.19.pdf w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
PDFUchwała Nr V.19.19.pdf w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

PDFUchwała Nr VI.20.19.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2019 r.
PDFUchwała Nr VI.21.19.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada
PDFUchwała Nr VI.22.19.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr VI.23.19.pdf w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
PDFUchwała Nr VI.24.19.pdfw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr VI.25.19.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 rok

PDFUchwała Nr VII.26.19. .pdfw sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr VII.27.19..pdfw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr VII.28.19..pdfw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gminnej w trybie bezprzetargowym
na okres 10 lat
PDFUchwała Nr 29.19..pdf w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020


Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6423082
w tym miesiącu: 65840
dzisiaj: 1371