Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej nad Jeziorem Turawskim

Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej nad Jeziorem Turawskim.

 

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działki nr 1/717 i 1/718, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075920/6.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,1061 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Turawie około 150 m w linii prostej od Jeziora Turawskiego, objęta uproszczonym planem urządzania lasu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako las, teren nieruchomości nachylony w stronę jeziora, dojazd do nieruchomości przez teren leśny.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczony jest symbolem: B-13UT  – teren usług turystyki.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 65 000,00 zł,

6. Minimalne postąpienie: 650,00 zł,

7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.90.2019 z dnia 03.09.2019 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. /Dz.U. z 2019 r., poz. 2204 ze zmianami /: minął w dniu 16.10.2019 r.

9. Obciążenia: brak.

 

II. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 02.12.2019 o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 3 000,00 zł w stosunku do każdej działki na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 29.11.2019.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń. Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 29.11.2019.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu  (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości na własność.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.

5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.

Wersja XML