Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2020 rok

Uchwały  2021 rok

PDFUcvhwała Nr XXVII.157.2021..pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXVII.158.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r.

 

Uchwały 2020 rok

PDFUchwała Nr XVII.83.2020.pdf w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XVII.84.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr XVII.85.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
[PDFUchwała Nr XVII.86.2020.pdf w sprawie  zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwała Nr XVII.87.2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji
PDFUchwała Nr XVII.88.2020.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

PDFUchwała Nr XVIII.89.2020.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XVIII.90.2020.pdf w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XVIII.91.2020.pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
PDFUchwała Nr XVIII.92.2020.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
PDFUchwała Nr XVIII.93.2020.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020 r.
PDFUchwała Nr XVIII.94.2020.pdf w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
PDFUchwała Nr XVIII.95.2020.pdf w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Turawa, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
PDFUchwała Nr XVIII.96.2020.pdf w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
PDFUchwała Nr XVIII.97.2020.pdf w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
PDFUchwała Nr XVIII.98.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
PDFUchwała Nr XVIII.99.2020.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. ujętych
w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją tych zadań
PDFUchwała Nr XVIII.100.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Turawa w trybie przetargowym
PDFUchwała Nr XVIII.101.2020.pdf w sprawie wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa
w trybie przetargowym
PDFUchwała Nr XVIII.102.2020.pdf w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

PDFUchwała Nr XIX.103.2020.pdf w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFUchwała Nr XIX.104.2020.pdf w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XIX.105.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwała Nr XIX.106.2020.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XIX.107.2020.pdf w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Turawa lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19

PDFUchwała Nr XIX.108.2020.pdf w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 PDFUchwała RIO Opole z dnia 24.06.2020 r.pdf

PDFUchwała Nr XIX.109.2020.pdf w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Turawa za 2019 rok”

PDFUchwała Nr XX.110.2020.pdf w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XX.111.2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji
PDFUchwała Nr XX.112.2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji
PDFUchwała Nr XX.113.2020.pdf w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XVI/78/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
PDFUchwała Nr XX.114.2020.pdf w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
na lata 2015-2020
PDFUchwała Nr XX.115.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr XX.116.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
gmin wchodzących w skład Aglomeracji Turawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Turawa
PDFUchwała Nr XX.117.2020.pdf w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała Nr XX.118.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwała Nr XX.119.2020.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVI/81/19 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia " Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan"
PDFUchwała Nr XX.120.2020.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XIV/68/19 Rady Gminy Turawa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia " Nasz Zakrzów Turawski" w Zakrzowie Turawskim
PDFUchwała Nr XX.121.2020.pdf w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XX.122.2020.pdf w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Turawa”

PDFUchwała Nr XXII.123.2020.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turawa wotum zaufania
PDFUchwała Nr XXII.124.2020.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2019 r.
PDFUchwała Nr XXII.125.2020.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2019 rok
PDFUchwała Nr XXII.126.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwała Nr XXII.127.2020.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXII.128.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Turawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji - wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Turawa

PDFUchwała Nr XXIII.129.2020.pdf w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym"
PDFUchwała Nr XXIII.130.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok

PDFUchwała Nr XXIV.131.2020.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kotórz Mały
PDFUchwała Nr XXIV.132.2020.pdf w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
PDFUchwała Nr XXIV.133.2020.pdf w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
PDFUchwała Nr XXIV.134.2020.pdf w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród
PDFUchwała Nr XXIV.135.2020.pdfw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025
PDFUchwała Nr XXIV.136.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwała Nr XXIV.137.2020.pdf w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXV.138.2020.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XXV.139.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwła Nr XXV.140.2020 .pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXVI.141.2020.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.142.2020.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2021 rok
PDFUchwała Nr XXVI.143.2020.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
PDFUchwała Nr XXVI.144.2020.pdf w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.145.2020.pdf w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.146.2020.pdf w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.147.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy dla lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.148.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat
PDFUchwała Nr XXVI.149.2020.pdf w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
PDFUchwała Nr XXVI.150.2020.pdf w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE
PDFUchwała Nr XXVI.151.2020.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok
PDFUchwała Nr XXVI.152.2020.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała Nr XXVI.153.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia "Nasza Zawada" w Zawadzie
PDFUchwała Nr XXVI.154.2020.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/89/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXVI.155.2020.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Nr XXVI.156.2020.pdf w sprawie przyjęcia "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa"

Wersja XML