Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/140 oraz działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempin


Wójt Gminy Turawa

ogłasza

I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę

części działki nr 68/140 oraz działki nr 68/139 wraz z częścią działki nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie pól namiotowych, kempingowych i parkingu.

 

I. Przedmiot przetargu - nieruchomościom przyporządkowano odpowiednio litery a) i b)

1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

a) Część dz. nr 68/140 k.m. 4 obręb Rzędów  KW OP1O/00075918/9 o pow. 22 849 m2,

b) Dz. nr 68/139 k.m. 4 obręb Rzędów  KW OP1O/00075918/9 o pow. 5 322 m2 oraz części dz. nr 68/238 k.m. 4 obręb Rzędów KW OP1O/00075918/9 o pow. 1 050 m2, łącznie 6372 m2.

 

2. Opis nieruchomości:

a) Część działki zabudowanej stanowiącej pole namiotowe i kempingowe wraz z istniejącą infrastrukturą i utwardzonymi dojazdami przy ul. Biwakowej w Turawie.

b) Zabudowany teren stanowiący pole namiotowe i kempingowe wraz z istniejącą infrastrukturą i utwardzonym parkingiem przy ul. Biwakowej w Turawie.                                                     

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2008 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych działek w:

 1. A-3UT - teren usług sportu i rekreacji,
 2. A-2KDS - teren parkingu.

 

4. Okres dzierżawy dla każdej nieruchomości:

Do 10 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

 

5. Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy za rok 2020:

a)    Za teren łącznie 7 997,15 zł netto rocznie + VAT 23 %, a za istniejące lub powstałe pomieszczenia i obekty wykorzystywane do celów handlowych i gastronomicznych 7,85 zł netto za 1 m2 miesięcznie + VAT 23%.

 1. Za teren łącznie 5 849,50 zł netto rocznie + VAT 23 %, a za istniejące lub powstałe pomieszczenia i obiekty wykorzystywane do celów handlowych i gastronomicznych 7,85 zł netto za 1 m2 miesięcznie + VAT 23%.

       Wysokość podatku  naliczana będzie według przepisów obowiązujących na datę wystawienia faktury.

 

6. Termin wnoszenia opłat:

Jednorazowa opłata roczna na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

Opłata będzie podlegać corocznej rewaloryzacji o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji, opłata nie będzie pomniejszana.

 

8. Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy:

Przeznaczona do dzierżawy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa                                       nr OR0050.64.2020 z dnia 26.08.2020 r.

 

9. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości:

Brak obciążeń i zobowiązań.

 

 

II.  Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu:

9.11.2020 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).

 

2. Wysokość wadium, forma, termin jego wniesienia:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1000,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany oddzielnie dla każdej nieruchomości ujętych w rozdziale I pkt1. a) i b).

Numer konta 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 w terminie do 5.11.2020 r. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego po podpisaniu umowy dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni,

 

3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia (druk do pobrania w punkcie obsługi petenta oraz jako załącznik do przetargu na stronie bip.turawa.pl), że zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmuje bez zastrzeżeń.

 

Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 5.11.2020 r.

 

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

- dokument tożsamości, a osoby prawne winny posiadać aktualne wypisy z właściwego    rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

 

- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty pozostałej części należnej w skali roku wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego zgodnie z warunkami, które zawarte będą w umowie dzierżawy.

 

5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości:

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

6. Na terenie dzierżawionym wymaga się lub zabrania:

Dla nieruchomości opisanej w rozdziale I  pkt. 1. a) wymaga się:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wymaga się od Dzierżawcy aby zgodnie z jego wytycznymi określonymi w załącznikiem nr 3:

- Zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii - poprzez złożenie stosownego wniosku.

Ponadto wymaga się:

-Poprawy warunków sanitarnych na całym terenie pola kempingowego poprzez rozmieszczenie sanitariatów w odległości nie większej niż 100 m od stanowiska obozowania, co wiązać się będzie z odpowiednią ich ilością i lokalizacją. Wymagać to będzie co najmniej generalnego remontu istniejącego obiektu sanitarnego lub jego rozbiórki.

- Generalny remont lub rozbiórkę całości lub części istniejącego zabudowania przy wjeździe na nieruchomość pełniącego dotychczasową funkcję pawilonu handlowego oraz socjalno – gospodarczą.   

 

-Zagospodarowanie (remont, adaptacja na nową funkcję lub rozbiórka) otwartej wiaty zlokalizowanej na wprost wjazdu na nieruchomość (docelowo miała pełnić funkcję sanitariatu) oraz obiektu zlokalizowanego w centralnej jej części.

- Rozbiórki prowizorycznych, tymczasowych sanitariatów zlokalizowanych na działce.

- Uzyskania zezwolenia Wydzierżawiającego oraz w złożenia zgłoszeń bądź uzyskania wszelkich pozwoleń w odpowiednich instytucjach na rozbiórkę oraz budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów, w tym również małej architektury jeśli jest to wymagane.

-  Zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z uprawnioną do tego firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Turawa.

- Zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem WiK Turawa.

- Całkowitej wymiany ogrodzenia na części zlokalizowanej od strony lasu oraz jego wymiana lub odnowienie od strony frontowej - przy ul. Biwakowej.

- Utrzymania czystości i porządku na działce i terenie bezpośrednio przyległym.

- pobierania wszelkich opłat w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Dla nieruchomości opisanej w rozdziale I pkt. 1. b) wymaga się:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wymaga się od Dzierżawcy aby zgodnie z jego wytycznymi określonymi w załącznikiem nr 3:

- Zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju                       i nadanej kategorii - poprzez złożenie stosownego wniosku.

Ponadto wymaga się:

- Całkowitej wymiany lub odnowienie ogrodzenia od strony frontowej - przy ul. Biwakowej,

- Zagospodarowanie (remont, adaptacja na nową funkcję lub rozbiórka) zlokalizowanych obiektów – portierni, domku letniskowego i budynków gospodarczych.

- generalnego remontu sanitariatów zlokalizowanych w istniejącym obiekcie służących do celów funkcjonowania pola kempingowego.

- Utrzymania czystości i porządku na działce i terenie bezpośrednio przyległym.

 -Uzyskania zezwolenia Wydzierżawiającego oraz w złożenia zgłoszeń bądź uzyskania wszelkich pozwoleń w odpowiednich instytucjach na legalizację lub rozbiórkę oraz budowę wszelkiej infrastruktury i obiektów, w tym również małej architektury jeśli jest to wymagane,

- Zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem WiK Turawa.

- pobierania wszelkich opłat w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Obostrzenia dot. terenu określonego w rozdzile I pkt. 1 b):

- zgodnie z postanowieniami MPZP dla tego terenu określonego symbolem A-2KDS - teren parkingu zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

- wszelkie obiekty istniejące na terenie przeznaczonym do dzierżawy nie są ujęte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Opolu.

 

Na dzierżawionym terenie zabrania dla nieruchomości określonych w I 1. a) i b):

-   wycinki drzew bez stosownego zezwolenia.

 

7. Pozostałe warunki – zwrot nakładów dot. nieruchomości określonych w I. 1. a) i b):

- zwrot nakładów koniecznych oraz  na polepszenie przedmiotu dzierżawy uzgodnionych każdorazowo co do formy i wartości z Wydzierżawiającym poniesionych przez Dzierżawcę nastąpi w chwili zwrotu nieruchomości. Wartość tych nakładów zostanie wyliczona na przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego zleconego przez Wydzierżawiającego – jako wzrost wartości nieruchomości na której zostały dokonane w chwili jej zwrotu.

- szczegółowe warunki zwrotu nakładów określono w załączniku nr 1 do przetargu -  projekcie umowy dzierżawy w § 9 dot. rozliczenie poniesionych nakładów.

 

8. Organizatorem przetargu jest:

Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 077 42 12 012 wew. 105                        w godzinach pracy urzędu.

Część jawna przetargu odbędzie się 9 listopada 2020 roku o godzinie 10:00
w Sali Konferencyjnej (pokój 24) w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie.

 

III. Warunki przygotowania oferty:

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z nieruchomości.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest   osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę sporządzenia oferty,

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń,

4. Oświadczenie oferenta o braku zaległości podatkowych i opłat wobec Urzędu Skarbowego, ZUS (KRUS),

5. Oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości finansowych na realizację zamierzenia inwestycyjnego,

6.  Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Cena nie może być niższa niż cena wywoławcza,

7.  Opis planowanego zadania inwestycyjnego dla nieruchomości okręconej w I 1.  a) i b),  m. in.:

7.1 Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy zgodnie z wymogami *** lub ****(3 lub 4 gwiazdkowej) kategorii kempingu według zał. nr 3 ww. rozporządzenia – część opisowa i graficzna,

7.2 Sposób oraz rodzaj dostawy mediów – doposażenie obecnych skrzynek rozdzielczych, punktów poboru wody, rozbudowa oświetlenia, przygotowanie gruntu.

7.3 Wyposażenie w infrastrukturę sanitarną (m. in. toalety, prysznice, umywalnie, stanowisko do zlewu ustępów caravaningowych ),

7.4 Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną itp.

7.5 Wyposażenie w infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki  
(m. in. place zabaw, wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska, basen itp. ściśle związane z funkcjonowaniem pola namiotowego),

7.6 Wyposażenie w pozostałą infrastrukturę, ściśle związaną z funkcjonowaniem pola namiotowego

7.7 Ewentualnego posadowienia domków letniskowych- ilość, lokalizacja i ich wyposażenie,

7.8 Harmonogram wszelkich prac planowanego zadania inwestycyjnego z podaniem terminu ich zakończenia ,

8. Dowodu wniesienia wadium,

9. Wskazanie numeru konta na które należy dokonać zwrotu wpłaconego wadium.

10. Dla każdej nieruchomości a) i b) należy przygotować odrębną ofertę  w osobnej kopercie   odpowiednio opisanej.

11. W procedurze przetargowej uwzględnione zostaną oferty dostarczone w terminie,   odpowiadające przedmiotowi przetargu oraz wymogom podanym w niniejszych warunkach.

 

Pisemną ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy                          w Turawie do dnia  5.11.2020 r. w godzinach pracy urzędu (tj. 7.00-15.00).                             Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „ I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pola namiotowego” z dopiskiem dot. nieruchomość a) lub b) – NIE OTWIERAĆ.

 

Na odwrotnej stronie koperty należy umieścić imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny w celu ewentualnego zwrotu nieotwartej koperty, złożonej po wyznaczonym terminie.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu oraz wpłaciły wadium i złożyły pisemną ofertę w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Spóźnienie się na przetarg powoduje wykluczenie z udziału w przetargu.

 

IV. Przebieg przetargu – część jawna i niejawna

 

Część jawna przetargu:

Odbywa się w obecności oferentów i przeprowadzana jest zgodnie z § 19  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1490).

 

Część niejawna przetargu:

 1. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez ich przeanalizowanie oraz ocenę punktową wg poniższej skali:

 

Lp.

Oceniane kryteria

Ilość punktów:

a)

Oferowana cena za dzierżawiony grunt

    0 – 10 pkt

b)

Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy - część opisowa

0 – 5 pkt

c)

Plan zagospodarowania terenu przeznaczonego do dzierżawy - część graficzna

0 – 5 pkt

d)

Dostosowanie miejsc postojowych pod campery, przyczepy kempingowe – przygotowanie terenu, media, wyposażenie

0 – 10 pkt

e)

Wyposażenie terenu w infrastrukturę sanitarną:                       (toalety, prysznice, umywalnie, punkt zrzutu ścieków dla camperów, pralnia itp.)

0 – 25 pkt

f)

Wyposażenie w infrastrukturę informacyjną.

0 – 2 pkt

g)

Wyposażenie w infrastrukturę służącą rozwojowi aktywnych form turystyki (m. in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko, place do gier, wypożyczalnia sprzętu sportowego itp),

0 – 5 pkt

h)

Sposób wyposażenie w niezbędną infrastrukturę   towarzyszącą– (niezbędne ogrodzenie, kosze na śmieci, dodatkowe oświetlenie)  

 0 – 8 pkt

i)

Zagospodarowanie obecnie istniejących obiektów oraz ich funkcjonalność lub budowa nowych (portiernia, wiata, pawilon handlowy, pomieszczenie gospodarcze)

0 – 20 pkt

j)

Harmonogram planowanych prac inwestycyjnych z podaniem terminu ich zakończenia

0 – 10 pkt

 

Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania:

    100 pkt

2 .Członkowie komisji dokonują oceny każdej oferty oddzielnie i samodzielnie, według kryteriów o których mowa w pkt 1.

3.  Ilość punktów dla każdej oferty przyznana przez każdego członka komisji jest sumowana, a następnie dzielona przez liczbę członków komisji wg następującego wzoru:

 

                                                                               Suma przyznanych punków przez  

                                                                                           członków komisji

Ostateczna ilość punków przyznana ofercie =  ------------------------------------------------------

                                                                                        Liczba  członków komisji

 

4. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy  przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

6.  Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 

7. Wójt Gminy Turawa zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

8. Wójt Gminy Turawa zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek                              z ofert.

 

9 .Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony   Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Turawie , pokój nr 35

 

Ogłoszenie dostępne jest na:
 

Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Turawie, pod adresem www.bip.turawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 9.10.2020 roku.

 

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy dzierżawy odpowiednio dla nieruchomości określonych w rozdziale                   I. pkt. 1. a) i b)
 2. .Druk oświadczenie osoby przestępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

PDF1 Projekt Umowy Dzierżawy pole namiotowe cz.działki nr 68.140.pdf

PDF1 Projekt Umowy Dzierżawy pole namiotowe działka nr 68.139 i cz dz. 68.238.pdf
 

DOCDruk oświadczenie osoby przestępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.doc
 

Wersja XML