Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta - 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2021.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.1.2021.pdf  PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.1.2021.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2021.pdf w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2021.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2021.pdf w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2021.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2021 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.7.2021.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.7.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2021.pdf w  sprawie sporządzenia inwentaryzacji pieczęci urzędowych i pieczątek używanych w Urzędzie Gminy Turawa PDFZałącznik do Zarządzenia nr OR.0050.8.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021.pdf w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2021.pdf w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2021.pdf w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2021.pdf w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2021.pdf w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2021.pdf w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2021.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
 

Wersja XML