• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Najważniejsze akty prawne regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej:

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG  z BIP Ministra Gospodarki lub na formularzu (w formie papierowej) w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (miasta). Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat, a organem ewidencjalnym jest Minister Gospodarki. Poprawny wniosek organ gminy przekształca na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG.

Wniosek zawierający informacje o wykreśleniu albo zmianie wpisu przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Brak wniosku o wznowienie działalności w okresie 24 miesięcy, skutkuje likwidacją działalności z urzędu, przez Ministra Gospodarki.

Wnoiski w sprawie działalności gospodarczej przyjmuje się w pok. nr 20.

Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6873906
w tym miesiącu: 60313
dzisiaj: 705