• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Ochrona Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDFFormularz interaktywny)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (DOCWersja do edycji)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turawa (PDFWersja do druku)

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDFWersja do druku)

Wniosek o wycinkę drzew (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu (DOCXWersja do edycji)

 

Budownictwo

Wnioski w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

 1. Ustalenie warunków zabudowy (PDFWersja do druku)
 2. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDFWersja do druku)
 3. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w m.p.z.p. lub Studium (PDFWersja do druku)
 4. Wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p. lub Studium (PDFWersja do druku)

Wnioski w sprawach zarządzania pasem drogowym

 1. Uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów budowlanych w pasie drogi wewnętrznej (PDFWersja do druku)
 2. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej (PDFWersja do druku)
 3. Poświadczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej (PDFWersja do druku)
 4. Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie infrastruktury technicznej (PDFWersja do druku)

Pozostałe wzory

 1. Pełnomocnictwo - wzór (PDFWersja do druku)
 2. Oświadczenie o władaniu nieruchomością - wzór (PDFWersja do druku)

 

Podatki

Deklaracje podatkowe (od 1 lipca 2019 roku):

Deklaracje podatkowe (do 30 czerwca 2019 roku):

Nr konta: Urząd Gminy Turawa, BS Łubiany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001

Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis (PDFInstrukcja, PDFFormularz - wersja do druku, DOCFormularz - wersja do edycji)

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia (PDFWniosek - wersja do druku, DOCXWniosek - wersja do edycji,
PDFPouczenie, PDFZałącznik)

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji)

Oświadczenie o wartości sprzdaży napojów alkoholowych (PDFOświadczenie - wersja do druku,
DOCXOświadczenie - wersja do edycji, PDFPouczenie)

Wniosek o rezygnację z zezwolenia (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji)

 

Pozostałe

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego skróconego lub zupełnego (PDFWersja do druku,
DOCWersja do edycji)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o nadanie numeru (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej: CEiDG w zakładce Formularze i instrukcje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDFWersja do druku, PDFInformacje)

Zgłoszenie pracownika młodocianego (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6873986
w tym miesiącu: 60393
dzisiaj: 785