• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny UG Turawa

Zarządzenie nr OB.120.3.2019

Wójta Gminy Turawa

w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

z dnia 8 marca 2019 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami) zarządzam:

§ 1

1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa, którego treść stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Wprowadzam Zadania realizowane przez poszczególne referaty oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Turawa, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Wprowadzam Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Turawa, która stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 2

1. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega przekazaniu do wiadomości kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

2. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy zapewnia się dostęp do elektronicznej wersji Zarządzenie wraz z załącznikami.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia, w tym dostosowanie do zmian umów o pracę, zakresów czynności i podjęcie innych czynności organizacyjnych powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych.

 

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejścia Zarządzenia w życie traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 171/08 z dnia 23 maja 2008 r., zmienione zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 81/09 z dnia 23 września 2009 r., Nr OB.120.7.2011 z dnia 24 października 2011 r. oraz Nr OB.120.6.2012 z 31 października 2012 r., Nr OB.120.1.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r Nr OB.120.3.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.,  Nr OB.120.5.2018 z 17 września 2018 r.,  Nr OB.120.6.2018 z 23 października 2018 r., Zarządzenie Wójta Gminy Turawa Nr OB.120.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy Turawa Nr OB.120.2.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

                                                                                                                                 Wójt Gminy Turawa
                                                                                                                                    Dominik Pikos

PDFZałącznik nr 1-Regulamin Organizacyjny.pdf
PDFZałącznik nr 2- zadania referatów.pdf
PDFZałącznik nr 3 -schemat organizacyjny Gminy Turawa.pdf

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax 77 42 12 073
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6874749
w tym miesiącu: 61156
dzisiaj: 1548