Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok

PDFUchwała Nr XXXI.189.14 w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego wsi Kotórz Wielki.pdf

DOCUCHWAŁA Nr XXXI.190.2014 w spr. zmiany statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew.doc

PDFUchwała Nr XXXI.191.14 Upoważnienie Kierownika GOPS do zał. spraw z zakresu administracji publicznej..pdf

PDFUchwała Nr XXXI.192.14 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruch..pdf

DOCUchwała Nr XXXI.193.2014 w spr. przedłużenia taryf na wodę od 1.04.14 do 31.12.14r.doc

PDFUchwała Nr XXXIII.194.2014 w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.195.2014 w spr. przyjęcia programu op. nad zwierzetami bezdomnymi G.Turawa.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.196.2014 w spr. zmiany uchwały Nr XXXII.142.2014 RG Turawa w spr. regulaminu utrzymania czystości.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.197.2014 w spr. zmiany uchwały Nr XiX.121.2012 RG Turawa w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.198.2014 w spr. zwolnienia z obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.199.2014 w spr. obciązenia nieruch. gr. służebnościa przejazdu i przechodu.pdf

DOCUchwała Nr XXXII. 200. 2014 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.doc

PDFUchwała Nr XXXII.201.2014 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku.pdf

DOCUchwała Nr XXXII. 202.2014 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej.doc

PDFUchwała Nr XXXII.203.2014 w spr. uchwalenia Regulaminu dofinanso. ze śr. budżetu G.Turawa usuwania azbestu.pdf

DOCUCHWAŁA Nr XXXII.204.2014 w spr. oddania zabudowanej nieruch. w dzierżawę.doc

DOCUchwałóa Nr XXXII.205.2014 w spr. oddanie nieruch. w nieodpł. użytkowanie.doc

PDFUchwała Nr XXXIII.206.2014 w spr. przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi na ter. G.Turawa w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.207.2014 w spr. zmiany budżetu G.Turawa w 2014 r..pdf

DOCUchwała Nr XXXIV.208.2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdań za 2013 r.doc

DOCUchwała Nr XXXIV.209.2014 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2013 r.doc

DOCXUchwała Nr XXXIV.210.2014 r.w spr. uchwlenia Programu Przeciw. narkomani na lata 2014 do 2016. Nr narkotyki.docx

DOCZałacznik do Uchwały Nr XXXIV.210.2014 r..doc

PDFUchwała Nr XXXIV.211.2014 w spr. uchylenia uchwały RG Nr XXXIII.199.2014 r. .pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.212.2014 w spr. prezdaży nieruch. st. własnośc G.Turawa J.Małe.pdf

DOCUchwała Nr XXXIV.213.2014 r. w spr. przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla G.Turawa na lata 2014 do 2017..doc

DOCZałacznik do Uchwały Nr XXXIV.213.2014 r. Aktualizacja Programu POŚ.doc

PDFUchwała Nr XXXIV.214.2014 w spr. zmiany Uchwały nr XXX.180.13 RG w spr. uchwały budżetowej na 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.215. 2014 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.216.2014 w spr. dostosowania granic okr. wyborczych G.Turawa do stanu faktycznego.pdf

DOCUchwała NR XXXIV. 217.2014 w spr. przekazania na rzecz Stowarzyszenia Agl.Opolska utrzymanie witryny inter.doc

PDFUchwała Nr XXXIV.218.2014 w spr. przystapienia do OKRiS.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.219.2014 w spr. załatwuenia skargi na dział. Wójta G.Turawa.pdf

PDFUchwała Nr XXXV.220.2014 w spr. załatwienia skargi na działalnośc Wójta Gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXXV.221.2014 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIV.215.14.pdf

PDFUchwała Nr XXXV.222.2014 w spr.zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXV.223.2014 w spr. zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruch i wydzierż na czas dłuzszy niż 3 lata.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.224.2014 w spr. miejscowego planu zag. przestrzennego wsi kotórz Mały i ul. Węgierskiej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.225.2014 w spr. utworzenia odr. obwodu głosowania.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI.226.2014 w spr. zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII.227.2014 w spr. okreslenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII.228.2014 w spr. minimalnych stawek dzierżawy i st.czynszu od 1.01.2015.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII.229.2014 w spr. zaopiniowania planu obsz.Aglomeracji Turawa.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII.230.2014 w spr. zmiany budżetu gminy w 2014 r..pdf
DOCUchwała Nr XXXVII.231.2014 w spr. zmiany WPF.doc
XLSZAŁ.NR 1 do Uchwały Nr XXXVII.231.2014.WPF.xls
PDFUchwała Nr I.1.2014.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr I.2.2014.pdf w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.3.2014.pdf w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowy stałych komisji Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.4.2014.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.5.2014.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr II.6.2014.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

PDFUchwała Nr II.7.2014.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/180/13 Rady Gminy Turawa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie
Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2014 rok

PDFUchwała Nr II.8.2014.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr II.9.2014.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.9.2014.pdf PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II.9.2014.pdf

PDFUchwała Nr II.10.2014.pdf w sprawie sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 rok

PDFUchwała Nr II.11.2014.pdf w sprawie przyjęcia propozycji zmian Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

PDFUchwała Nr I.2.2014.pdf w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2015 rok

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML